WSPÓŁPRACUJEMY Z:

                                                             

Informacja o projekcie

Rzeczowy zakres projektu obejmuje ucyfrowienie istniejącego aparatu RTG. Projekt przewiduje przejście z analogowego na cyfrowy system obrazowania w Pracowni RTG. Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępności usług medycznych oraz jakości opieki zdrowotnej w MEDIPOZ Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach. Ucyfrowienie systemu obrazowania w Pracowni RTG poprawi jakość diagnozowania, zmniejszy liczbę ekspozycji pacjentów na promieniowanie (zmniejszy potrzebę powtarzanie zdjęć), a także wyeliminuje koszty odczynników i błon do wywoływania zdjęć.

 

Główne cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w działalności NZOZ. Realizacja celu głównego możliwa jest za sprawą ucyfrowienia istniejącego aparatu RTG. Cel główny projektu wpisuje się w realizację celu osi priorytetowej X RPO WSL 2014-2020 (lepsza dostępność i efektywność systemu ochrony zdrowia) i jest zgodny z celem szczegółowym działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia (Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych).

 

Cele szczegółowe projektu:

- skrócenie procesu diagnostycznego w NZOZ (POZ i AOS), a więc całkowitego procesu leczenia,

- podniesienie jakości badań RTG, umożliwienie dołączenia zdjęć do cyfrowej kartoteki,

- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w szczególności w dziedzinie onkologii i chorób oddechowych,

- podniesienie efektywność systemu opieki zdrowotnej w NZOZ (zapewnienie warunków do szybszej i dokładniejszej diagnozy),

- wdrożenie rozwiązań opieki koordynowanej – zapewnienie kompleksowego procesu diagnostycznego w jednej placówce,

- zapewnienie ciągłości i kompleksowości świadczeń w ramach jednego NZOZ,

- zmniejszenie kosztów eksploatacji aparatu RTG,

- poprawa satysfakcji pacjenta z udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- rozwój kompetencji personelu medycznego obsługującego nowoczesny sprzęt.

 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych MEDIPOZ Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach poprzez zakup systemu radiografii cyfrowej (ucyfrowienie aparatu RTG)”, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość projektu to kwota 300 727,65 , z czego dofinansowanie z EFRR to 187 881,14 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

__________________________________________________________________________________________________________

© Medipoz 2015

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "polityka prywatności", aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Więcej   Zgadzam się